10 st 220 m höga vindkraftverk i Furuby socken

Konsekvenserna blir höga bullernivåer, skuggpåverkan, infraljud, negativ påverkan för människor, djur och natur,
hinderbelysning och visuell påverkan, sänkta fastighetsvärden

Just nu!

 • Länsstyrelsen i Kalmar har, trots att bl a Växjö Kommun (motsatt sig 4 verk) + Uppvidinge Kommun (motsatt sig 4 verk) + Länsstyrelsen Kronoberg (avslagit hela etableringen), beviljat tillstånd för samtliga 10st vindkraftverk som Furukraft ansökt om. Vi i styrelsen har nu påbörjat nästa överklagan som preliminärt skall vara inne den 2:a augusti.

 • Denna nya ”runda”, för att stoppa denna etablering, kräver även ekonomiska medel och vi vill påminna om medlemsavgiften för 2017 i Byliv Furuby Socken. Betala medlemsavgift eller bli medlem idag!

 • Läs hela beslutet från Länsstyrelsen i Kalmar: Beslut - 20170628

Vad kan jag göra?

Det viktigaste just nu är att betala medlemsavgiften eller bli medlem så föreningen får in medel för att kunna granska vindkraftsbolagens uppgifter.

För att bli medlem (250 kr fullvärdig medlem eller 100 kr stödmedlem):

- SWISHA till nr: 123 378 33 13
Skriv förnamn, efternamn och by i meddelandefältet.

- Betala till BG 894-4704
Skriv förnamn, efternamn och by i meddelandefältet.


Se jämförande fotomontage framtaget av BayWa r.e

Hur påverkas vi?


BULLER
Eftersom vindkraftsparken har placerats så pass nära som 714 meter till närmsta hus så kommer ljudbilden påverkas mycket kraftigt. Ljudpåverkan blir störst för boende i närområdet men ljud kan färdas långa sträckor och både buller och infraljud kan märkas på flera kilometers avstånd. Ljuden kan också upplevas värre inomhus än utomhus varför störd nattsömn och andra följder kan bli verklighet. Ljudet från vindkraftverken är pulserande med toppar och dalar. När vindkraftsbolagen redovisar ljud från vindkraftverk så tar de ett slags medelvärde vilket alltså inte kan jämföras med verkligheten. I Kristianstad har en vindkraftspark (utvecklad av HS kraft AB (Baywa r.e.)) visat sig vara så pass störande för allmänheten att Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att ompröva villkor 6 (buller). Detta är första gången någonsin en länsstyrelse går in och begär omprövning av ett gällande tillstånd. Läs mer om boendes upplevelser.


HÖGINTENSIVT LJUS - HINDERBELYSNING
Eftersom vindkraftsparken består av så höga vindkraftverk som 220 m så måste de förses med ett högintensivt blinkande ljus som blinkar dygnet runt. Om det finns bostadsbebyggelse inom en radie på 5 kilometer från ett föremål, ska högintensiva ljus avskärmas så att direkt ljus inte träffar markytan på närmare avstånd än 5 kilometer från föremålet. Ljuset kommer följaktligen träffa marken på ett avstånd längre bort än 5 kilometer. Vindkraftsverken kommer därtill att blinka med högintensivt ljus med ca 1 sekunds mellanrum och synas på åtminstone 8 km håll. Se exempel på hinderljus på avstånd upp till 8,8 km.


DJUR OCH NATUR
Området kring den planerade vindkraftsparken har ett rikt djur- och fågelliv. Särskilt med anläggningen av Lilla Attsjön som det investerats stora summor i och som nyligen tilldelades Växjö kommuns landskapsvårdspris. De negativa effekterna av vindkraftverk kan vara antingen direkta, genom att djuren dödas, eller indirekta, genom att deras livsmiljö förändras. Även den inverkan som görs på skog, kärr och våtmark i samband med en vindkraftsetablering är mycket stor.


FLER VINDKRAFTSPARKER
Skulle vindkraftverken bli verklighet så banar de troligen väg för fler vindkraftsparker. Enligt vindbruksplanen så är också ett område närmare Attsjö utpekat som lämpligt för vindkraftsetablering. Det finns redan etableringsplaner från Södra Skogsägarna i detta område.


SÄNKT FASTIGHETSVÄRDE OCH LIVSKVALITET
Naturligtvis blir de hushåll i direkt anslutning till vindkraftsparken de som drabbas hårdast. När man bosätter sig på landet är det som många eftersöker ett lugn och en tystnad man inte kan finna i stan. Att då få dessa 220 meter höga vindkraftverk som grannar ger en stor inverkan på livsmiljön. Detta är något som vi gemensamt kan motverka. Som sista utväg blir lösningen att flytta vilket kan bli besvärligt eftersom fastighetsvärdet kommer sjunka drastiskt för de som bor i direkt närhet av vindkraftsparken. Men även fastigheter i Furuby, Kårestad och Attsjö riskerar att få sina fastighetsvärden sänkta.

Snabbinfo


 • Företaget BayWa r.e. Scandinavia AB (Furukraft AB) har ansökt om tillstånd för att etablera en vindkraftspark om 10 st 220 meter höga vindkraftverk i direkt närhet till Lysteryd som ligger i Furuby socken. Växjö kommun har inte lagt in sitt veto trots att dessa höjder inte finns representerade i deras egen vindbruksplan.

 • Eftersom kommunen inte har lagt in sitt veto blir det Länsstyrelsen i Kalmar som kommer att besluta om företaget BayWa r.e. ska ges tillstånd att bygga dessa verk eller inte. Länsstyrelsen i Kronoberg har lämnat över ärendet till länsstyrelsen i Kalmar p.g.a. arbetsbelastning.

 • Föreningen Byliv Furuby socken är en förening med representanter från de olika byarna; Attsjö, Furuby, Kårestad och Lysteryd. Föreningen arbetar uteslutande med att granska innehåll i tillståndsansökan samt undersöka om rätt förutsättningar finns för en etablering av vindkraftsparken. Att ha som mål att skapa de mest miljövänliga sätten att producera el på är något som föreningen står helt bakom, men det måste ske med rätt förutsättningar samt på korrekt och välgrundad information.

 • Den 12/2 gick tiden ut för att skicka in enskilda yttranden till länsstyrelsen i Kalmar.

 • Den 20/3 går tiden ut för föreningen att skicka in sitt yttrande till länsstyrelsen i Kalmar.

 • Därefter fattas beslut av länsstyrelsen i Kalmar.

 • 170628. Länsstyrelsen i Kalmar har, trots att bl a Växjö Kommun (motsatt sig 4 verk) + Uppvidinge Kommun (motsatt sig 4 verk) + Länsstyrelsen Kronoberg (avslagit hela etableringen), beviljat tillstånd för samtliga 10st vindkraftverk som Furukraft ansökt om. Vi i styrelsen har nu påbörjat nästa överklagan som preliminärt skall vara inne den 2:a augusti.
Översiktskarta

Byliv Furuby Socken

Org Nr. 802494-5720

Föreningen bildades 2011 i samband med den tillståndsansökan som sedan godkändes för en vindraftspark gällande 11 stycken 150 meter höga vindkraftverk. När det uppdagades att ett nytt tillstånd nu söks för samma område, fast då gällade vindkraftverk med en höjd på 220 meter, så intensifierade föreningen sitt arbete med att granska vindkraftsbolagets uppgifter samt förutsättningar för en etablering.

Föreningen har representanter från de olika byarna: Attsjö, Furuby, Kårestad och Lysteryd. Föreningen arbetar uteslutande med att granska innehåll i tillståndsansökan samt om rätt förutsättningar finns för att en etablering av denna vindkraftspark kan tillåtas. Att ha som mål att skapa de mest miljövänliga sätten att producera el på är något som föreningen står helt bakom, men det måste ske med rätt förutsättningar samt på korrekt och välgrundad information.

Bli medlem

I föreningen finns det fullvärdiga medlemmar (som betalar en medlemsavgift på 250 kr per år) och stödmedlemmar (som betalar en medlemsavgift på 100 kr per år). Som medlem är du med och bidrar ekonomiskt så att en granskning av vindkraftsbolagens uppgifter kan göras av föreningen. Du bidrar också till ett större medlemsantal vilket visar på ett stort allmänintresse. Det är av yttersta vikt att medlemsantalet är minst 100 st för att få föra sin talan i en eventuell överklagansprocess. Du väljer själv om du vill vara fullvärdig medlem eller stödmedlem.

För att bli medlem (250 kr fullvärdig medlem eller 100 kr stödmedlem):

- SWISHA till nr: 123 378 33 13
Skriv förnamn, efternamn och by i meddelandefältet.

- Betala till BG 894-4704
Skriv förnamn, efternamn, och by i meddelandefältet.

Kontakt

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta någon ur föreningens styrelse:

Epost: bylivfurubysocken@gmail.com

Ordförande:
Klas Bronnvall, Attsjö Högalund, 360 51 Hovmantorp
Tel: 076-148 20 03

Sekreterare:
Ingela Warberg, Attsjö G:a Södregård, 360 51 Hovmantorp

Kassör:
Christer Estberg, Kårestad Södrekvarn, 360 51 Hovmantorp
Tel: 070-954 42 34

Ledamot:
Lillemor Blanc, Lysteryd Sjöaryd, 360 51 Hovmantorp
Tel: 070-553 73 79

Ledamot:
Britt-Marie Svensson, Furuby Prästgård, 360 51 Hovmantorp


Därför bör tillstånd ej ges

När föreningen har granskat förutsättningarna för en vindkraftsetablering har de kommit fram till följande punkter som påvisar varför tillstånd ej bör ges:

 • När kommunens vindbruksplan togs fram så var det inte aktuellt med så höga vindkraftverk som 220 meter. I dokumentet, vindbruksplan – tematiskt tillägg till översiktsplanen, på sida 14 står det ”ett vanligt vindkraftverk har idag en totalhöjd upp till 150 meter”. Det är stor skillnad på 150 meter och 220 meter och därför kan inte en vindkraftspark med höjder på 220 m inte kan ingå i nuvarande vindbruksplan. Dessutom är rekommenderat avstånd i vindbruksplanen 750 meter, och då gällande 150 meter höga vindkraftverk, inte 220 meter. Om höjden ökar måste också avståndet öka proportionerligt.

 • Placering av vindkraftsparken är oroväckande nära de bostäder som finns i närheten. Ett hus ligger på ett avstånd av 714 meter. Med dagens kunskap har följande tumregel vid vindkraftsetablering fått råda: Det ska vara 1000 m avstånd för varje 100 meter som vindkraftverket är högt. Detta betyder att närmsta bostad till de planerade vindkraftverken bör ligga på 2,2 kilometer.

 • BayWa r.e. Scandinavia AB skriver att de har gjort beräkningar på Vestas V126. Det hänvisas dock inte till vilken höjd som det aktuella vindkraftsverket har där mätningarna har gjorts. Uppfattningen är dock att mätningar inte gjorts på verk högre än 200 meter vilket inte kan anses vara representativt för verk som är 220 meter höga. Därför är gjorda mätningar inte tillförlitliga och kan inte ingå som underlag för vindkraftsetablering. Att hänvisa till höga källjud för ett lägre verk kan inte anses som en tillräcklig jämförelse eftersom andra faktorer kan påverka ljudbilden vid så höga vindkraftverk som 220 meter.

 • Att mäta infraljuden, som påverkar människor och djur negativt, är också viktigt när vindkraftverken blir så stora som 220 meter. Detta är ytterligare en anledning till att man inte kan göra mätningar på mindre vindkraftverk eftersom det uppkomna infraljudet blir betydligt större med högre verk. Några sådana mätningar har inte gjorts.

 • I Attsjö har det investerats stora summor för att återuppbygga Lilla Attsjön som ska berika djur- och fågelliv i området kring Furuby och som också utsetts till ett av de mest tysta områdena i Kronoberg. Detta kan komma att påverkas om vindkraftsparken kommer att bli verklighet. Det finns rapporter som tydligt visar på hur negativt vindkraftverk påverkar djur- och växtliv i våra marker.

 • Enligt BayWa r.e. Scandinavia AB komplettering av tillståndsansökan, Dnr 551-3905-15, så står det att ”Betydligt mindre vikt har lagts vid artförekomster.” Detta betyder att någon korrekt inventering av fågel- och djurliv inte verkar ha gjorts. Fågel- och djurliv har stor betydelse vid beslut om vindkraftsetablering. Därför kan detta inte förbises vid ett beslut. Enligt dom från Svea Hovrätt mark- och miljödomstol var fågellivet en av orsakerna till att ansökan om tillstånd avslogs i sin helhet. Vidare skriver BayWa r.e. Scandinavia AB att ” I den svenska standarden viktas de båda bedömningsgrunderna biotopvärde och artvärde lika”. Detta betyder ju inte att man endast kan undersöka den ena, och om den faller väl ut bagatellisera den andra, det vill säga fågel- och djurliv. Därför måste en korrekt inventering av artförekomster göras innan beslut om vindkraftsetablering kan tas. Om man frågar boende i området så har de en uppfattning om ett mycket rikt fågel- och djurliv med gott om hönsfåglar och rovfåglar, samt nattskärra.

 • Den information som presenterades på HS Krafts informationsmöte var inte korrekt eftersom den inte presenterade korrekta fotomontage. Inte heller korrekta bullermätningar presenterades. Det skrevs heller inga protokoll där boendens kommentarer finns sparade. Det saknades även en närvarolista för mötet. Det finns inte heller möjlighet för intresserad att läsa mer om projektet på deras webbsida gällande pågående projekt eftersom länken till ”downloads” inte fungerar. Det enda man kan ta del av är en översiktskarta.

 • Att de bygger sin kalkyl avseende nedmontering på beräkningar från ett examensarbete från 2008 får anses som föga tillförlitligt och kan ej ingå som underlag vid vindkraftsetablering.

 • Vad det gäller fotomontagen som fanns som bilaga i kompletteringen av tillståndsansökan så är dessa inte av tillräckligt bra kvalitet. På vissa bilder har vindkraftsverken gjorts så ”tunna” att de är svåra att upptäcka och på andra är de tagna ur vinklar som ej är representativa. Den valda fotopunkten vid Ekedal anses vara den absolut mest exponerade på platsen. Dock står följande som bildtext; ”Fotomontaget är ett panorama av två fotografier och kan inte storleksmässigt jämföras med andra fotomontage”. Detta försvårar hur tolkning och bedömning av fotomontaget ska göras. Man verkar också ha frångått praxis att hålla bilden på 60 centimeter från huvudet och jämföra med horisonten vilket ytterligare försvårar för kunna skapa en korrekt bild av vindkraftsverkens visuella påverkan.

 • De finns sedan tidigare ett icke återkallat anstånd på samma område. Detta måste först återkallas, annars betyder det att de ansöker om totalt 21 stycken vindkraftverk inom samma område.

 • Placering av bostäder, enligt ENIRO, stämmer inte med placering av bostäder enligt prospektör.

 • Prospektören har i samtliga fall placerat bostäderna längre från verken än vad ENIRO ger vid handen.

 • Prospektören har heller inte tagit hänsyn till toleransmån för verken vid bullerberäkning.

 • NORD2000-modellen får inte användas då den enligt ny forskning beräkningsmässigt ger fel på ca 6 dB(A) på osäkra sidan.

 • Naturvårdsverkets godkända metod, SNV2001, används då den preliminära modellen SNV2010 inte ger betryggande bullernivåer, utan bullernivåer, som är med ca 3,0 dB(A) på osäkra sidan, enligt ny forskning vid Uppsala universitet.

 • Flera bostäder får miljöpåverkan, som överstiger, i förhållande till i domar och beslutsföreskrifter, lovgivna värden, över 40,0 dB(A) (5 st.)

 • Alla åtta (8) bostäderna får mer en 37,5 dB(A) dvs. hänsyn tas inte alls till forskning beträffande amplitudmodulerat buller eller forskning om lågfrekvent buller.

 • Skuggtiderna överskrider 30 minuter per dag för sex (6) bostäder samt sannolik skuggtid 8 timmar per år för två (2) bostäder.

 • Verken får med sin storlek en dominerande effekt över landskapet inom 10 gånger verkens höjd, dev. inom 2, km med sänkta fastighetsvärden som följd.

 • Menligt påverkan på landskapsbilden blir den i särklass största sedan istiden.

 • Mest närliggande 8 bostadsfastigheter kommer att blir mer eller mindre osäljbara.